13,750,000 تومان

یخچال مدل آرتاویل مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه و امکان تولید در تمامی ابعاد یخچال و فریزر

دسته:

توضیحات

یخچال و فریزر مدل آرتاویل

یخچال و فریزر مدل آرتاویل مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه

بدنه عایق یورتان

مجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ

رنگ بندی : طبق سفارش مشتری

این مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

ابعاد :

طول 115 سانتی متر

عمق :63 سانتی متر

ارتفاع 205 سانتی متر

دامنه دما 10+  ، 1-

حجم داخلی مفید 790 لیتر

ولتاژ کاری :220

سفارش محصول

مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز

یخچال  مدل آرتاویل

هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق
سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:ط
بق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

یخچال  مدل آرتاویل

ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری موا
د غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجی
تال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

یخچال  مدل آرتاویل

بعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگر
نگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگر
نگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگب
ندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

یخچال  مدل آرتاویل

ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ
رنگبندی:طبق سفارش مشتریاین م
دل یخچال نوفرانس یا بدون برفکامکان تولید دس
تگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابعاد مخصوص نمای
ش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموست
ات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچا

یخچال  مدل آرتاویل

ل نوفرانس یا بدون برفکامک
ان تولید دستگاه در حالت 4 درب
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طب
ق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه

یخچال  مدل آرتاویل

بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تا
زهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:

یخچال  مدل آرتاویل

طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ
رنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابع
اد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالو

یخچال  مدل آرتاویل

گرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفر
انس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و
پایین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگب
ندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال
نوفرانس یا بدون برفکمکان تولید دستگاه در حالت 4 درب (
بالا و پایین ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز

یخچال  مدل آرتاویل

هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:ط
بق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابعاد
مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز
به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل ی
چال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبن
دی:طبق سفارش مشتریاین
مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب (
بالا و پایین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غ
ذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات
دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین
مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

یخچال  مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پا
یین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و
آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل
یخچال نوفرانس یا بدون برفکمکان تولید دستگاه در ح
الت 4 درب ( بالا و پایین ابعاد مخصوص نمایش و نگهد
اری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز ب
ه ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مش
تریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “یخچال و فریزر مدل آرتاویل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *