یخچال و فریزر مدل سوزیانا
یخچال و فریزر مدل سوزیانا

یخچال و فریزر مدل سوزیانا

نام فنی : یخچال و فریزر مدل سوزیانا

مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه

بدنه : عایق یورتان

مجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ

رنگ بندی طبق سفارش مشتری

یخچال و فریزر مدل سوزیانا نوفرانس یا بدون برفک می باشد

ابعاد :

طول : 55 سانتی متر

عمق 55 سانتی متر

ارتفاع : 86 سانتی متر

دما دامنه یخچال : 10+ ، 1-

دما دامنه فریزر : 26- ، 12- و 21+ ، 12+

حجم داخلی مفید : 130 لیتر

ولتاز : 220

مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز

یخچال 15مدل آریل

هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق
سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:ط
بق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

یخچال آرتاویل

ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری موا
د غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجی
تال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

13مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

یخچالل

بعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه
عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگر
نگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگر
نگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

ی آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگب
ندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

تیفو آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )

ی اورامانات آرتاویل

ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ
رنگبندی:طبق سفارش مشتریاین م
دل یخچال نوفرانس یا بدون برفکامکان تولید دس
تگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابعاد مخصوص نمای
ش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموست
ات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچا

تیفو سایت مدل آرتاویل

ل نوفرانس یا بدون برفکامک
ان تولید دستگاه در حالت 4 درب
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طب
ق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه

ی اینستا گرام مدل آرتاویل

بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تا
زهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبند
ی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:

یخچال تیفو سایت آرتاویل

طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگ
رنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

تری اف ای مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگ
بندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز
هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابع
اد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالو

یخچال طراحی سایت مدل آرتاویل

گرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفر
انس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و
پایین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی
تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگب
ندی:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال
نوفرانس یا بدون برفکمکان تولید دستگاه در حالت 4 درب (
بالا و پایین ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تاز

برنامه نویسی آرتاویل

هبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:ط
بق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )ابعاد
مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز
به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل ی
چال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهبد
نه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی
:طبق سفارش مشتریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

شکله کلی مدل آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پایین )
ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازهب
دنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبن
دی:طبق سفارش مشتریاین
مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب (
بالا و پایین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غ
ذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات
دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین
مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک

طراحی حرفه ای آرتاویل

امکان تولید دستگاه در حالت 4 درب ( بالا و پا
یین )ابعاد مخصوص نمایش و نگهداری مواد غذایی تازه
بدنه عایق یورتانمجهز به ترموستات دیجیتال و
آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مشتریاین مدل
یخچال نوفرانس یا بدون برفکمکان تولید دستگاه در ح
الت 4 درب ( بالا و پایین ابعاد مخصوص نمایش و نگهد
اری مواد غذایی تازهبدنه عایق یورتانمجهز ب
ه ترموستات دیجیتال و آنالوگرنگبندی:طبق سفارش مش
تریاین مدل یخچال نوفرانس یا بدون برفک
ابعاد

سفارش یخچال مدل سوزیانا

سفارش فریزر مدل سوزیانا